ĐĂNG NHẬP
  • Tên đăng nhập:
  • Mật khẩu:
 
HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN
QUẢNG CÁO
Mẫu văn bản >> Mẫu văn bản
HĐ CHUYỂN NHƯỢNG QSDĐ
Cập nhật ngày: 01/03/2011
 
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
 
 
 
 

HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT
 
Chúng tôi gồm có:
Bên chuyển nhượng (sau đây gọi là bên A):
Ông               : ....................................                             Sinh năm: ....................
CMND số: ...................... do CA ................................. cấp ngày ...............
Địa chỉ    : .....................................................................................................
Bà                  : ..................................                                         Sinh năm: ...............
CMND số: ......................... do CA ............................ cấp ngày .................
Địa chỉ         : ..................................................................................................
 
Bên nhận chuyển nhượng(sau đây gọi là bên B):
Ông               : ..................................                                         Sinh năm: ...............
CMND số: ......................... do CA ............................ cấp ngày .................
Địa chỉ     : ..................................................................................................
Bà                  : ..................................                                         Sinh năm: ...............
CMND số: ......................... do CA ............................ cấp ngày .................
Địa chỉ     : ..................................................................................................
 
Hai bên đồng ý thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo các thoả thuận sau đây:
 
ĐIỀU 1
QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUYỂN NHƯỢNG
 
Quyền sử dụng đất của bên A đối với thửa đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ................., vào sổ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số ................ do .................................. cấp ngày ..............., chỉnh lý vào ngày .................., cụ thể như sau:
 
        - Thửa đất số: .............
- Tờ bản đồ số         : ..................
- Địa chỉ thửa đất: ....................................................................................
- Diện tích:  ............. m2 (bằng chữ: ........................ mét vuông)
- Hình thức sử dụng:
            + Sử dụng riêng     : ....................... m2
            + Sử dụng chung   : Không m2
- Mục đích sử dụng: .............................
- Thời hạn sử dụng   : Lâu dài
- Nguồn gốc sử dụng: Đất nhận chuyển nhượng.
Những hạn chế về quyền sử dụngđất (nếu có): ............................................
........................................................................................................................
 
ĐIỀU 2
GIÁ CHUYỂN NHƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
 
1. Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này là: .................... đồng (bằng chữ: ........................... đồng Việt Nam).
 
2. Phương thức thanh toán: Tiền mặt.
 
3. Việc thanh toán số tiền nêu tại khoản 1 Điều này do hai bên tự thực hiện và chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 
ĐIỀU 3
 VIỆC GIAO VÀ ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT.
 
1. Bên A có nghĩa vụ giao thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này cùng với giấy tờ về quyền sử dụng đất cho bên B vào thời điểm ngay khi thanh toán đủ tiền cho bên A.
         
2. Bên B có nghĩa vụ thực hiện đăng ký quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
 
ĐIỀU4
TRÁCH NHIỆM NỘP THUẾ, LỆ PHÍ
 
Lệ phí trước bạ và thuế thu nhập cá nhânliên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ........ chịu trách nhiệm nộp. Phí công chứng và thuế nhà đất hàng nămliên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Hợp đồng này do bên ......... chịu trách nhiệm nộp.
ĐIỀU 5
PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG
 
Trong quá trình thực hiện Hợp đồng này, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.
 
 
 
ĐIỀU 6
CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN
 
Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:
1. Bên A cam đoan:
1.1. Những thông tin về nhân thân, về thửa đất đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
1.2. Thửa đất thuộc trường hợp được chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật;
1.3. Tại thời điểm giao kết Hợp đồng này:
a) Thửa đất không có tranh chấp;
b) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
1.4. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bịép buộc;
1.5. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
2. Bên B cam đoan:
2.1. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
2.2. Đã xem xét kỹ, biết rõ về thửa đất nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này và các giấy tờ về quyền sử dụng đất;
2.3. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối, không bịép buộc;
2.4. Thực hiện đúng và đầy đủ các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 
ĐIỀU 7
ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 
Hai bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
                   
                       
Bên A
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
Bên B
(Ký và ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LỜI CHỨNG CỦA CÔNG CHỨNG VIÊN
 
Hôm nay, ngày ..... tháng ...... năm ......... (ngày.....................................,tháng .........,năm hai ngàn ..................). Tại văn phòng Công chứng ....................., địa chỉ  ............................
Tôi: .......................................- Công chứng viên Văn phòng Công chứng ..............................................
.
CÔNG CHỨNG
­        Hợp đồng chuyển nhượng Quyền sử dụng đất này được giao kết giữa:
Bên A:            Ông............................................        ..
                        Bà……………………………….  
Bên B:           Ông………………………………
                 Bà...............................................
­        Tại thời điểm công chứng, các bên đã giao kết Hợp đồng có năng lực hành vi dân sự phù hợp với quy định của pháp luật.
­        Nội dung thoả thuận của các bên trong hợp đồng không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội.
­        Đối tượng của hợp đồng, giao dịch là có thật, các bên giao kết đã được nghe Công chứng viên giải thích, đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ, lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc giao kết hợp đồng này
­        Các bên giao kết đã đọc lại hợp đồng này và đồng ý toàn bộ nội dung như trong hợp đồng sau đó ký  vào hợp đồng này trước sự có mặt của Tôi.
­        Hợp đồng này được lập thành 03 bản chính (mỗi bản chính gồm ..... tờ, ...... trang), giao cho:
+           Bên A: 01 bản chính;
+           Bên B: 01 bản chính;
+           Lưu tại Văn Phòng công chứng .......................................: 01 bản chính;
Số Công chứng: ………………/quyển: ……………………../CC-SCC/HĐGD
                                                                                    CÔNG CHỨNG VIÊN